بلوار صارمی- صارمی ۲۲ – پلاک ۱۰ – واحد همکف -تلفکس :۳۸۸۱۸۶۹۴-۰۵۱